POIS RP GDDKiA FS

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca ma za zadanie wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje pozwalające na  użytkowanie odcinków dróg.

Zakres Robót obejmuje:

 • budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 79+773 do km 102+810
 • węzły drogowe:

- Lubartów Północ (dawniej Wincentów) na przecięciu z drogą wojewódzką nr 815,  - Lubartów Zachód (dawniej Lubartów) na przecięciu z drogą powiatową 1545L ulicą Nowodworską

- Niemce Wschód (dawniej Niemce) na przecięciu z drogą wojewódzką nr 828

- Niemce Południe (dawniej Leonów) na przecięciu z drogą powiatową nr 1564L

- dowiązanie do istniejącego węzła Lublin Rudnik na przecięciu z S12/17

 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – nie dotyczy,
 • Obwody Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym
  i budynkami towarzyszącymi, - nie dotyczy
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową S19,
 • budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S19
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową S19,
 • utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej S19 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową S19,
 • kładki dla pieszych,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej S19, ekrany przeciwolśnieniowe,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów drogi ekspresowej S19 zlokalizowaną w ciągu drogi ekspresowej S19 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe itp.,
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • System Zarządzania Ruchem,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,
 • Wykonanie rozbiórki istniejącego korpusu drogowego DK19,
 • wybudowanie ronda lub wykonanie alternatywnego rozwiązania jako połączenia drogi S19 z drogą krajową nr 19 (w przypadku nie wybudowania odcinka sąsiedniego) wraz z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu,
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności włączenia przedmiotowego odcinka drogi S19 do odcinka już wybudowanego (Węzeł Lublin Rudnik oraz sąsiedni odcinek S19) wraz ze zmianą organizacji ruchu na tym odcinku, w tym demontaż czasowych elementów brd i innych elementów zabezpieczających (dotyczy sytuacji, w której odcinek sąsiedni został oddany do ruchu i funkcjonuje już samodzielnie),
 • przeniesienie ew. zabezpieczenie obiektów małej architektury, w tym kapliczek, krzyży, figur,
 • przeniesienie ew. zabezpieczenie bunkrów, schronów,
 • rozwiązania projektowe na styku z Wykonawcą nowoprojektowanego sąsiedniego odcinka S19,
 • Stanowiska kontroli pojazdów przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego,
 • Uzgodnienie rozwiązań projektowych na styku z Wykonawcą nowoprojektowanego sąsiedniego odcinka S19 oraz na styku z istniejącym Węzłem Lublin-Rudnik,
 • Wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Projektowane parametry:

 Droga ekspresowa

Przekrój budowany - 2x2 z rezerwą na trzeci pas ruchu na zewnątrz od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik  (wykonanie docelowego korpusu drogowego 2x3, natomiast wykonanie konstrukcji nawierzchni 2x2).

Przekrój docelowy - 2x2 do węzła Lubartów Północ; 2x3 od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik

rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna/sztywna 115 kN/oś (w tym pasy włączeń i wyłączeń)

klasa techniczna - S

prędkość projektowa Vp - 100 km/h

ilość i szerokość pasów ruchu - 2 x 2 x  3,5 m

pas dzielący wraz z opaskami - min 5 m

rezerwa pod trzeci pas ruchu

dla przekroju docelowego - na zewnątrz

szerokość opaski - 0,5 m

pas awaryjny - 2,5 m

szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania wyposażenia technicznego drogi (możliwość lokalizacji np.  urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia, elementów odwodnienia itp.).

kategoria ruchu - KR 6 

obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

skrajnia pionowa - min. 5,0 m (S19, łącznice)

pochylenie poprzeczne - 2,5%

Dla linii kolejowej nr 30 oraz bocznicy kolejowej skrajnie pionową i poziomą należy wykonać jak dla linii kolejowej zelektryfikowanej zgodnie z Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 Moduł A2.

W pasie dzielącym należy wykonać przejazdy awaryjne spełniające wymagania:

 • odstępy od 3 do 4 km;
 • konstrukcja nawierzchni  taka jak jezdni głównej;
 • nośność nawierzchni jak dla jezdni głównej;
 • długość przejazdu - 90 m;
 • konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Na całej długości, poza koroną, drogi ekspresowej, po obu jej stronach należy zagospodarować teren pasa drogowego poprzez zaprojektowanie i wybudowanie utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania dla służb utrzymujących drogę ekspresową  (kontrola stanu technicznego, pielęgnacja, koszenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających, czyszczenie i konserwacja: rowów, zbiorników, separatorów, przepustów, ekranów itp.).

Utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania powinno znajdować się wyłącznie tam gdzie nie istnieją możliwości utrzymania z dodatkowych jezdni czy innych dróg publicznych.

Przerwanie ciągłości utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania może nastąpić tylko w miejscach przekroczenia rzek, kanałów wodnych oraz linii kolejowych oraz łącznic w obrębie węzłów. Przerwanie ciągłości utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania w innych przypadkach dopuszcza się wyłącznie za zgodą Zamawiającego

Parametry utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania:                
szerokość - 3 m
pochylenie poprzeczne - 3% - 4%


Konstrukcja nawierzchni:                          -

Warstwa ścieralna – podwójne powierzchniowe utrwalenie,
Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 / destruktem asfaltowym - 0/31,5 mm – grubość 20 cm lub  mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 -  0/31,5 mm – grubość 22 cm,

skrajnia pionowa - min. 4,5 m

Teren utwardzony na potrzeby utrzymania powinien posiadać:

 • na początku i na końcu możliwość wjazdu i wyjazdu na dodatkową jezdnię lub inną drogę publiczną,
 • w  przypadku braku możliwości zapewnienia wjazdu i wyjazdu miejsce do zawracania o promieniu nie mniejszym niż 9m lub w kształcie kwadratu o boku nie mniejszym niż 12,5 m.

 

Węzły i łącznice, przejazdy, inne drogi oraz dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren

Długości pasów włączania i wyłączania oraz łącznic należy ustalić na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem wymagań warunków bezpieczeństwa ruchu.

Geometrię węzłów należy dostosować do docelowego przekroju.

Geometria korpusu drogowego drogi ekspresowej S19 powinna uwzględniać trzeci pas ruchu (wykonanie korpusu drogowego pod docelowy przekrój 2x3, natomiast wykonanie konstrukcji nawierzchni 2x2).

 

Węzeł Lubartów Północ (dawniej Wincentów)

Droga wojewódzka nr 815 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km ok. 80+519,30 (węzła typu WB) i przebiegać nad drogą ekspresową S19. Wykonany węzeł ma zapewnić wszystkie relacje skrętne. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi wojewódzkiej nr 815 na długości nie mniejszej niż 1020,66m. Skrzyżowanie drogi wojewódzka nr 815 z drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci węzła typu WB. W ramach korekty przebiegu drogi wojewódzka nr 815 (budowy/przebudowy drogi wojewódzkiej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszego poza jezdnią. Drogę zbiorczą nr 1 oraz drogę dojazdową nr 1 należy podłączyć do rond na węźle.

 

Węzeł Lubartów Zachód (dawniej Lubartów)

Droga powiatowa nr 1545L będzie krzyżować się z  drogą ekspresową S19 w km ok. 83+833,13 i przebiegać nad drogą ekspresową S19. Wykonany węzeł ma zapewnić wszystkie relacje skrętne. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż  904,72 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1545L z  drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci węzła typu WB. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 1545L (budowy/przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 

Węzeł Niemce Wschód (Niemce)

Droga wojewódzka nr 828 będzie krzyżować się z  drogą ekspresową S19 w km ok. 95+244,16 i przebiegać nad  drogą ekspresową S19. Wykonany węzeł ma zapewnić wszystkie relacje skrętne. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi wojewódzkiej na długości nie mniej niż 581,33 m. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 828 z  drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci węzła typu WB. W ramach korekty przebiegu drogi wojewódzkiej nr 828 (budowy/przebudowy drogi wojewódzkiej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszego poza jezdnią.

 

Węzeł Niemce Południe (dawniej Leonów)

Droga powiatowa nr 1564L będzie krzyżować się z  drogą ekspresową S19 w km ok. 98+503,21 i przebiegać nad drogą ekspresową S19. Wykonany węzeł ma zapewnić wszystkie relacje skrętne. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 539 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1564L z  drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci węzła typu WB. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 1564L (budowy/przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 

Przejazd w ciągu drogi gminnej DG112602L w km ok. 81+837,74

Droga gminna DG112602L będzie krzyżować się z  drogą ekspresową S19 w km ok. 81+837,74 i przebiegać nad drogą ekspresową S19 oraz DZ1 i DD3. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 514 m. Skrzyżowanie drogi gminnej z  drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 112602L (budowy/przebudowy drogi gminnej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 

Przejazd w ciągu drogi powiatowej 1528L w km ok. 82+603,49

Droga powiatowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km ok. 82+603,49 i przebiegać nad drogą ekspresową S19 oraz DZ1. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż  832,53 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej z  drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 1528L (budowy/przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 

Przejazd w ciągu drogi powiatowej 1550L w km ok. 85+574,49

Droga powiatowa będzie krzyżować się z  drogą ekspresową S19 w km ok. 85+574,49 i przebiegać pod drogą ekspresową S19. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 307,83 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 1550L (budowy/przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 

Przejazd w ciągu drogi gminnej 112666L w km ok. 87+185,20

Droga gminna będzie krzyżować się z  drogą ekspresową S19 w km ok. 87+185,20
i przebiegać nad drogą ekspresową S19. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż  349 m. Skrzyżowanie drogi gminnej z  drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 112666L (budowy/przebudowy drogi gminnej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszego poza jezdnią.

 

Przejazd w ciągu drogi gminnej DG103378 w km ok. 88+161,63

Droga gminna będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km ok. 88+161,63 i przebiegać nad drogą ekspresową S19. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż  480 m. Skrzyżowanie drogi gminna z drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 103378 (budowy/przebudowy drogi gminnej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszego poza jezdnią.

 

Przejazd w ciągu drogi ekspresowej S19 w km ok. 90+215,19

Droga ekspresowa S19 będzie krzyżować się z linią kolejową nr 30 w km ok. 90+215,19 i przebiegać nad lub pod linią kolejową. Skrzyżowanie linii kolejowej nr 30 z drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu (geometria korpusu drogowego drogi ekspresowej S19 - docelowy przekrój 2x3).

 

Przejazd w ciągu drogi gminnej DG103375 w km ok. 91+039,49.

Droga gminna będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km 91+039,49 i przebiegać nad drogą ekspresową S19. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 1347,66 m. Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 103375 (budowy/przebudowy drogi gminnej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 

Przejazd w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19 (docelowo wojewódzka)
w km ok. 92+285,10

Droga krajowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km 92+285,10 i przebiegać pod drogą ekspresową S19. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi krajowej na długości nie mniej niż  456,05 m. Skrzyżowanie drogi krajowej z drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu.

 

Przejście dla zwierząt dużych w km 92+954,52 nad drogą ekspresową S19 oraz
linią kolejową nr 30

Przejście dla zwierząt dużych będzie krzyżować się z drogą ekspresową nr 19 oraz linią kolejową nr 30 w km 92+954,52 i przebiegać nad drogą ekspresową nr 19 i linią kolejową nr 30.

 

Przejście dla zwierząt dużych w km 92+954,52 nad drogą krajową nr 19
Przejście dla zwierząt dużych będzie krzyżować się z drogą krajową nr 19 w km 92+954,52 i przebiegać nad drogą krajową nr 19.

 

Przejazd w ciągu drogi powiatowej 1560L w km ok. 93+381,13

Droga powiatowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km ok. 93+381,13 i przebiegać nad drogą ekspresową S19. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż  626,67 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej z  drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 1560L (budowy/przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszego poza jezdnią.

 

Przejazd w ciągu drogi powiatowej 1560L w km ok. 93+381

Droga powiatowa 1560L będzie krzyżować się z linią kolejową nr 30 w km ok. 93+381 i przebiegać nad linią kolejową. Skrzyżowanie linii kolejowej nr 30 z drogą powiatową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 1560L (budowy/przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszego poza jezdnią.

 

Przejazd w ciągu drogi dojazdowej DD24 (dodatkowa jezdnia) w km ok. 96+467,82

Droga dojazdowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km ok. 96+467,82 i przebiegać pod drogą ekspresową S19. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi dojazdowej na długości nie mniej niż  858,83 m. Skrzyżowanie drogi dojazdowej z drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu.

 

Tunel w ciągu toru wojskowego w km ok. 96+810 pod S19

Tor wojskowy będzie krzyżować się z drogą ekspresową nr 19 w km ok. 96+810 i przebiegać pod drogą ekspresową nr 19. 

 

Przejście dla pieszych pod S19 w km ok. 97+066,16

Przejście dla pieszych będzie krzyżować się z drogą ekspresową nr 19 w km ok. 97+066,16 i przebiegać pod drogą ekspresową nr 19.

 

Przejazd w ciągu linii kolejowej nr 30 w km ok. 97+226,23 pod S19

Linia kolejowa nr 30 będzie krzyżować się z drogą ekspresową nr 19 w km ok. 97+226,23 i przebiegać pod drogą ekspresową nr 19. 

 

Przejazd w ciągu drogi dojazdowej DD25 (docelowo gminnej) w km ok. 97+396,50

Droga dojazdowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km ok. 97+396,50 i przebiegać pod drogą ekspresową S19. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie  drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi dojazdowej na długości nie mniej niż  1607,08 m. Skrzyżowanie drogi dojazdowej z  drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi dojazdowej nr DD25 (budowy/przebudowy drogi dojazdowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszego poza jezdnią.

 

Przejście dla pieszych nad S19 w km ok. 99+204

Kładka dla pieszych będzie krzyżować się z drogą ekspresową nr 19 w km ok. 99+204
i przebiegać nad drogą ekspresową nr 19.

 

Przejazd w ciągu drogi powiatowej 2217L w km ok.101+395,57

Droga powiatowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km ok. 101+395,57 i przebiegać pod drogą ekspresową S19. Wykonany przejazd nie zapewnia relacji skrętnych. W obrębie drogi ekspresowej S19 należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 650m. Skrzyżowanie drogi powiatowej z  drogą ekspresową S19 należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 2217L (budowy/przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszego poza jezdnią.

 

Przejście dla pieszych nad S19 w km ok. 102+492,20

Kładka dla pieszych będzie krzyżować się z drogą ekspresową nr 19 w km ok. 102+492,20 i przebiegać nad drogą ekspresową nr 19.

 

Skrzyżowania z ciekami wodnymi:

Droga ekspresowa S19 będzie krzyżować się z rzeką Ciemięgą (obiekt inżynierski) w km ok. 101+395.

Droga dojazdowa DP2217L będzie krzyżować się z rzeką Ciemięgą (obiekt inżynierski) w km ok. 0+520.

Droga dojazdowa DD30 będzie krzyżować się z rzeką Ciemięgą (obiekt inżynierski) w km 1+350.

 

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren - dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę  drogi ekspresowej S19, dojazdy do urządzeń technicznych należy zaprojektować i wykonać dla przekroju docelowego trasy głównej.

 

Inne drogi przebudowywane w związku z budową  drogi ekspresowej

Zostaną zaprojektowane i wykonane jako kontynuacja innych istniejących dróg.

Parametry techniczne należy uzgodnić z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania.

 

Wjazdy awaryjne

Należy wykonać wjazdy awaryjne na  drogę ekspresową S19 dostępne tylko dla odpowiednich służb. Wjazd należy wykonać z zachowaniem parametrów technicznych Innych przylegających dróg publicznych lub dodatkowej jezdni obsługującej przyległy teren i o szerokości jezdni nie mniej niż 4 m oraz o kategorii ruchu min. KR2.

 

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Łączna długość łączna długość nie mniej niż 16,8 km.

 

Miejsce kontroli i ważenia pojazdów (przez WITD)

Parametry:

 • prędkość projektowa: 30 km/h;
 • kategoria ruchu: KR 5;
 • szerokość jezdni drogi manewrowej: 6 m (uzależnione od strefy ruchu, przeznaczenia, promienia);
 • miejsce kontroli i ważenia pojazdów szerokość 12 m i długość 90 m (bez skosów);
 • szerokość chodników: min. 1,5 m (2,0 m jeśli chodnik przylega do jezdni, zatoki postojowej);
 • szerokość pobocza ziemnego: 1 m – 2 m;
 • spadek poprzeczny jezdni dróg manewrowych i chodników: 2% (z wyłączeniem łuków i krzywych przejściowych);
 • szlabany na wjeździe i wyjeździe (4 szt.);
 • oznakowanie punktu kontrolnego: pionowe i poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawozdań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., poz. 1345);
 • zatoka dla pojazdów ITD na wysokości wnęki wagowej. Wymiar wnęki 3 m głębokość x 10 m długość;
 • miejsce na mobilną stację kontroli pojazdów - 16 m x 8 m;
 • stanowisko do ważenia pojazdów wykonać w technologii betonu cementowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawozdań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., poz. 1345).

 

Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Objaśnienia oznaczeń („Rodzaj obiektu”):

WS/WD - wiadukt w ciągu:  drogi ekspresowej/drogi publicznej

ES/ED - estakada w ciągu:  drogi ekspresowej/drogi publicznej

WK – wiadukt kolejowy

KT – kładka technologiczna

MS/MD - most w ciągu:  drogi ekspresowej/drogi publicznej

PP – przejście dla pieszych pod  drogą ekspresową/drogą publiczną

KD – kładka dla pieszych nad  drogą ekspresową/drogą publiczną

T- tunel

PZGd - przejście górne dla dużych zwierząt

PZGdz- przejście górne zespolone dla dużych zwierząt

PZGs - przejście górne dla średnich zwierząt

PZGsz - przejście górne zespolone dla średnich zwierząt

PZDd - przejście dolne dla dużych zwierząt

PZDdz – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt

PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt

PZDsz – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt

PZM - przejście dla małych zwierząt

 

Tabela nr 1.1. Wykaz obiektów inżynierskich z informacją o przeszkodach koniecznych do pokonania, w tym obiektów ekologicznych (przejścia dla zwierząt) na trasie głównej, łącznicach, dodatkowych jezdniach oraz innych drogach i przeszkodach.

Lp.

Kilometraż orientacyjny wg KP/wg DŚU*

Przeszkoda

(kolizja trasy głównej z przeszkodą)

Rodzaj obiektu inżynierskiego

1

2

3

4

1

ok. 80+519.30

ok. 375+466.30*

S19 z DW815

WD

2

ok. 81+837.74

ok. 376+784.74*

S19 z DG112602L

WD

3

ok. 0+330.08 DG112602L

Droga zbiorcza nr 1  z DG112602L

WD

4

ok. 0+425.97 DG112602L

Droga dojazdowa nr 3 z DG112602L

WD

5

ok. 82+603.49

ok. 377+550.49*

S19 z DP1528L

WD

6

ok. 0+360.91 DP1528L

Droga zbiorcza nr1 z DP1528L

WD

7

ok. 83+833.13

ok. 378+779.60*

S19 z DP1545L

WD

8

ok. 85+574.49

ok. 380+521.49*

DP1550L z S19

WS

9

ok. 87+185.20

ok. 382+132.20*

S19 z droga dojazdową (DG112666L)

WD

10

ok. 88+161.63

ok. 383+108.63*

S19 z DG103378L

WD

11

ok. 89+030.00

ok. 383+977.00*

S19 ze szlakiem migracyjny dla zwierząt średnich

PZDs

12

ok. 90+215.19

ok. 385+162.19*

Linia kolejowa nr 30 z S19

T

13

ok. 91+039.49

ok. 385+986.49*

S19 z DG103375L

WD

14

ok. 92+285.10

ok. 387+232.10*

DK19 z S19

WS

15

ok. 92+954.52

ok. 387+901.52*

S19 ze szlakiem migracyjnym dla zwierząt dużych

PZGd

16

ok. 92+954.52

ok. 387+901.52*

Linia kolejowa nr30 ze szlakiem migracyjnym dla zwierząt dużych

PZGd

17

ok. 92+954.52

ok. 387+901.52*

DK19 ze szlakiem migracyjnym dla zwierząt dużych

PZGd

18

ok. 0+237.85 DP

Linia kolejowa nr30 z DP1560L

WD

19

ok. 93+381.13

ok. 388+328.13*

S19 z DP1560L

WD

20

ok. 95+244.16

ok. 390+191.16*

S19 z DW828

WD

21

ok. 96+467.82

ok. 391+414.82*

Droga dojazdowa nr24 z S19

WS

22

ok. 96+810.00

ok. 391+757.00*

Tor wojskowy z S19

T

23

ok. 97+066.16

ok. 392+013.16*

Ciąg pieszy z S19

PP

24

ok. 97+226.23

ok. 392+173.23*

Linia kolejowa nr30 z S19

WS

25

ok. 97+396.5

ok. 392+343.50*

Droga dojazdowa nr25 z S19

WS

26

ok. 98+503.21

ok. 393+450.21*

S19 z DP1564L

WD

27

ok.99+204.80

ok. 394+151.80*

S19 z ciągiem pieszym

KD

28

ok. 101+395.57

ok. 396+342.57*

S19 z rzeką Ciemięgą  i szlakiem migracyjny dla zwierząt  średnich

MS/PZDsz

29

ok. 101+395.57

ok. 396+342.57*

S19 z rzeką Ciemięgą  i szlakiem migracyjny dla zwierząt  średnich oraz DP2217L

MS/PZDsz

30

ok. 1+350 DD30

DD30 z rzeką Ciemięgą  i szlakiem migracyjny dla zwierząt  średnich

MS/PZDsz

31

ok. 0+520 DP2217L

DP2217L z rzeką Ciemięgą  i szlakiem migracyjny dla zwierząt  średnich

MS/PZDsz

32

ok. 102+492.2

ok. 397+439.20*

S19 z ciągiem pieszym

KD

*DŚU – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak  WOOŚ.4200.2.2011.LP z dnia 19 października 2012  zmieniona Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-oa.I.4200.16.2012.18 z dnia 8 lipca 2015r.

 

 

Przepusty dla celów ekologicznych

 

Tabela nr 1.2. Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej na trasie głównej, łącznicach, dodatkowych jezdniach oraz innych drogach i przeszkodach.

Lp.

 

Przewidywany kilometraż wg KP/wg DŚU*

Przeszkoda

 

1

2

3

1

ok. 80+639.70

ok. 375+586.70*

ciek + szlak migracji zwierząt małych

2

ok. 86+037.83

rów

3

ok. 86+354.53

ok. 381+301.50*

szlak migracji zwierząt małych

4

ok. 86+952.58

ok. 381+899.60*

szlak migracji zwierząt małych

5

ok. 87+088.15

ok. 382+035.15*

ciek + szlak migracji zwierząt małych

6

ok. 87+110.50

ok. 382+057.50*

szlak migracji zwierząt małych

7

ok. 88+221.00

ok. 383+168.00*

szlak migracji zwierząt małych

8

ok. 88+271.00

ok. 383+218.00*

szlak migracji zwierząt małych

9

ok. 89+732.75

rów

10

ok. 90+053.16

ok. 385+000.16*

szlak migracji zwierząt małych

11

ok. 90+150.27

ok. 385+097,27*

szlak migracji zwierząt małych

12

ok. 92+323.64

ok. 387+270.64*

szlak migracji zwierząt małych

13

ok. 92+498.38

ok. 387+445.38*

szlak migracji zwierząt małych

14

ok. 92+846.03

ok. 387+793.03*

szlak migracji płazów

15

ok. 92+876.03

ok. 387+823.03*

szlak migracji płazów

16

ok. 93+234.70

ok. 388+181.70*

szlak migracji płazów

17

ok. 93+264.70

ok. 388+211.70*

szlak migracji płazów

18

ok. 94+050.03

ok. 388+997.03*

szlak migracji zwierząt małych

19

ok. 94+156.58

ok. 389+103.58*

szlak migracji zwierząt małych

20

ok. 94+747.34

ok. 389+694.34*

szlak migracji zwierząt małych

21

ok. 95+556.22

ok. 390+503.22*

szlak migracji zwierząt małych

22

ok. 95+909.54

ok. 390+856.54*

szlak migracji zwierząt małych

23

ok. 97+386.16

ok. 392+330.00*

szlak migracji zwierząt małych

24

ok. 98+449

ok. 393+500.00*

szlak migracji zwierząt małych

25

ok. 100+538.74

ok. 395+485.74*

szlak migracji zwierząt małych

26

ok. 101+373.12

ok. 396+320.12*

szlak migracji zwierząt małych

27

ok. 101+430.00

ok. 396+377.00*

szlak migracji zwierząt małych

*DŚU – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak  WOOŚ.4200.2.2011.LP z dnia 19 października 2012 zmieniona Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-oa.I.4200.16.2012.18 z dnia 8 lipca 2015r.

 

Odwodnienie drogi

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia drogi, w tym m.in. przepusty pod drogą ekspresową, łącznicami, drogami innymi krzyżującymi się z drogą ekspresową, drogami wewnętrznymi, dodatkowymi jezdniami do obsługi terenów przyległych, oraz wjazdami awaryjnymi na  drogą ekspresową a także zbiorniki retencyjne.

 

Zabezpieczenia akustyczne

Tabela nr 1.3. Dane dotyczące zabezpieczeń akustycznych

Lp.

 

 

Rodzaj zabezpieczenia

 

Wysokość zabezpieczenia

[m]

Suma długości zabezpieczenia o określonej wysokości

[m]

1

2

3

4

 

ekran pochłaniający

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

6,0+1,0

 

2 599
1 204
2 750
3 514
2 742
1 046
3 351
125

 

 

Zieleń

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać:

 • zieleń izolacyjno-osłonową,
 • zieleń ozdobną,
 • zieleń na przejściach dla zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą,
 • zieleń uzupełniająca,
 • zieleń dogęszczająca pełniąca funkcję strefy ekotonowej.

 

 Sieci i infrastruktura związana z drogą

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać:

 • sieci teletechniczne (w tym m.in. do systemu SZR, do miejsca kontroli WITD),
 • kanały technologiczne,
 • sieci wodno-kanalizacyjne na potrzeby MOP i OD – nie dotyczy,
 • sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oświetlenia drogowego, zasilania SZR, instalacje oświetlenia oraz zasilanie miejsca kontroli WITD, zasilanie oznakowania pionowego),
 • sieci gazowe na potrzeby MOP i OD – nie dotyczy,
 • kanalizacja deszczowa.

 

Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich  istniejących kolizji m.in. w zakresie:

 • sieci teletechnicznych;
 • sieci wodno-kanalizacyjnych;
 • sieci energetycznych;
 • sieci gazowych;
 • sieci melioracyjnych.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
www.gov.pl/web/gddkia-lublin

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S.
Parc de l’lle 15-27 rue du Port,
92022 Nanterre, Francja
SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
www.safege.pl

/ Wykonawca

Mota-Engil Central Europe S.A. Ul. Opolska 110,
31-323 Kraków
mota-engil-ce.eu/