POIS RP GDDKiA FS

Postęp prac projektowych

 

Prace projektowe - tydzień 39/2022 - WRZESIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Przekazano Kontraktu Program Badań Geotechnicznych uwzględniający rozwiązania projektowe związane ze zmianą lokalizacji obiektu PP-23
 • Przekazano Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VI Kanalizacja Sanitarna
 • Przekazano Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VIII/2 Przebudowa linii sN i nN
 • Przekazano Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VIII/3 Zasilanie
 • Przekazano Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VIII/4 Oświetlenie
 • Zatwierdzono Dodatek do Projektu Robót Geologicznych
 • Zatwierdzono Raport o oddziaływaniu na środowisko - na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Zatwierdzono Projekt przebiegu linii rozgraniczających
 • Przygotowywanie do akceptacji PSOR oraz Materiałów do Audytu
 • Obsługa procesu uzyskiwania opini  zarządców poszczególnych dróg do PSOR oraz uzgodnienia objazdów tymczasowych do KSZR iPDR
 • Przygotowywanie aktualizacji  projektu objazdów tymczasowych do KSZR i.PDR.
 • Przygotowanie i złożenie wniosków o opinie do wniosku o ZRID do  właściwych organów centralnych i samorządowych;

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Wprowadzanie uwag  do pozostałych Projektów technicznych
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe

 

Prace projektowe - tydzień 38/2022 - WRZESIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Przekazano  Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom IX/I Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
 • Przekazano Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VII Sieci gazowe kania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Przekazano odniesienia do uwag dotyczących Projektu Geotechnicznego
 • Przekazano Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom I Projekt Zagospodarowania Terenu Budowlany Tom II 
 • Przekazano Wykaz zjazdów istniejących i projektowanych
 • Przekazano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia
 • Przekazano  Sprawozdanie z oceny zanieczyszczenia ziemi
 • Przekazano Program Prac Projektowych rew. 4.7
 • Zatwierdzono przez Marszałka Województwa Lubelskiego Dodatek do Projektu Robót Geologicznych
 • Zgłoszono do Wójta Gminy Niemce, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego zamiar wykonywania robót geologicznych oraz poboru próbek
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o opinię do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkó
 • Przygotowywanie do akceptacji PSOR oraz Materiałów do Audytu
 • Obsługa procesu uzyskiwania opini  zarządców poszczególnych dróg do PSOR oraz uzgodnienia objazdów tymczasowych do KSZR iPD
 • Przygotowywanie aktualizacji  projektu objazdów tymczasowych do KSZR i.PDR.

 

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów. 
 • Wprowadzanie uwag  do pozostałych Projektów technicznych.  
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym – branża zieleń.
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg.
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe.

 

 

Prace projektowe - tydzień 37/2022 - WRZESIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Opracowywanie pozostałej części Projektów technicznych dla obiektów inzynierskich
 • Przekazano Projekt przebiegu linii rozgraniczających (z granicami pasów drogowych)
 • Przekazano Dodatek do Projektu Robót Geologicznych
 • Przekazano Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom III Obiekty Inżynierskie - Tom III/35 Obiekt WS-31A
 • Przekazano Dokumentację Geologiczno-Inżynierską
 • Przekazano Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego
 • Przekazano Raport o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Przygotowywanie odpowiedzi IK do Tomu XII Zieleń rew. 03
 • Przygotowywanie odpowiedzi w zakresie projektów budowlanych Tom VI Kanalizacja sanitarna,  Tom VII sieć Gazowa, Tom IV/1 KANALIZACJA DESZCZOWA, Tom IV/2  ZBIORNIKI RETENCYJNE, Tom VIII/3  Zasilanie, Tom IX/1 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, Tom IX/2 Budowa kanału technologicznego, Tom X Urzadzenia wodne
 • Obsługa procesu uzyskiwania opini  zarządców poszczególnych dróg do PSOR oraz uzgodnienia objazdów tymczasowych do KSZR i.PDR

 

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów. 
 • Przekazano Projekt Wykonawczy Tom III Obiekty Inżynierskie
 • Przekazano Projekt Wykonawczy Tom III Obiekty Inżynierskie
 • Przekazano Projekt Wykonawczy Tom III Obiekty Inżynierskie
 • Przekazano Katalog Powtarzalnych Elementów Mostowych
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym – branża zieleń
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe

 

Prace projektowe - tydzień 36/2022 - WRZESIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Przygotowanie uzupełnień do DG-I oraz Dokumentacji Geotechnicznej na podstawie wykonanych badań
 • Przekazano Projekty techniczne Tom III Obiekty Inżynierskie dla obiektów: III/2 WD-2-3-4, III/7 WD-7, III/8 WS-8, III/1 PZDs-11, III/13 WD-13, III/21 WS-21, III/27 KD-27, III/29 MS/PZDsz-29, III/31 MD/PZDsz-31, III/32 KD-32
 • Opracowywanie pozostałej części Projektów technicznych dla obiektów inzynierskich
 • W dniach 31.08.-01.09.2022 przeprowadzono  uzupełniającą inwentaryzację przyrodniczą - kontrola terenowa
 • Przekazano Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom III/33 "Konstrukcje oporowe" zaktualizowany o uzgodnioną z PKP PLK lokalizację obiektu PP-23
 • Przekazano stanowisko Projektanta w sprawie uwag do  Projektu Architektoniczno-Budowlanego Tom III/23 "Obiekt PP-23"
 • Przygotowywanie odpowiedzi w zakresie projektów budowlanych Tom VI Kanalizacja sanitarna,  Tom VII sieć Gazowa, Tom IV/1 KANALIZACJA DESZCZOWA, Tom IV/2  ZBIORNIKI RETENCYJNE, Tom VIII/3  Zasilanie, Tom X Urzadzenia wodne;
 • Obsługa procesu uzyskiwania opini  zarządców poszczególnych dróg do PSOR
 • Przygotowywanie aktualizacji  projektu linii rozgraniczających

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów.
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym – branża zieleń
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

 

Prace projektowe - tydzień 34/2022 - SIERPIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Zatwierdzono Operat Wodnoprawny;
 • Opracowywanie Projektów Technicznych dla obiektów inżynierskich;
 • Przygotowywanie odniesienia się do uwag do Geologiczno-Inżynierskiej, Dokumentacji Geotechnicznej oraz dodatku do projektu Robót Geologicznych na podstawie wykonanych badań
 • Przekazano ofertę na zaprojektowanie połączenia komunikacyjnego dróg nr DG103378L z DL3 i DG103361L
 • Podpisano Aneks nr 4 dotyczący zaprojektowania połączenia komunikacyjnego dróg nr DG103378L z DL3 i DG103361L
 • Przekazano Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom XI "Infrastruktura kolejowa" 
 • Przekazano Protokół uzgodnienia styku w km 79+772,51 Trasy Głównej
 • Przekazano Projekt Techniczny Tom III/29 "Obiekt MS/PZDsz-29"
 • Przekazano Projekt Techniczny Tom III/30 "Obiekt MS/PZDsz-30"
 • Przekazano Projekt Techniczny Tom III/31 "Obiekt MD/PZDsz-31"
 • Przekazano Protokół Zdawczo-Odbiorczy nr 4 dotyczący Mapy do Celów Projektowych dla rozwiązania zamiennego w rejonie rz. Ciemięga i parku w Ciecierzynie;
 • Obsługa procesu uzyskiwania opini  zarządców poszczególnych dróg do PSOR.

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów. 
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym – branża zieleń.
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg.
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe.
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

 

Prace projektowe - tydzień 33/2022 - SIERPIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Opracowywanie Projektów Technicznych dla obiektów inżynierskich
 • Przygotowywanie uzupełnień do Geologiczno-Inżynierskiej, Dokumentacji Geotechnicznej oraz dodatku do projektu Robót Geologicznych na podstawie wykonanych badań
 • Przekazano odniesienie do uwag do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz do Dokumentacji badań Podłoża Gruntowego
 • Przekazano Projekt Stałej Organizacji Ruchu
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu materiały do przeprowadzenia Audytu BRD
 • Przygotowywanie uzupełnień w zakresie projektów budowlanych Tom VI Kanalizacja sanitarna,  Tom VII sieć Gazowa, Tom IV/1 KANALIZACJA DESZCZOWA, Tom IV/2  ZBIORNIKI RETENCYJNE, Tom VIII/3  Zasilanie, Tom X Urzadzenia wodne

 

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów. 
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym – branża zieleń.
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg.
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe.

 

Prace projektowe - tydzień 32/2022 - SIERPIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Opracowywanie Projektów Technicznych dla obiektów inżynierskich
 • Przygotowywanie uzupełnień do Geologiczno-Inżynierskiej, Dokumentacji Geotechnicznej oraz dodatku do projektu Robót Geologicznych na podstawie wykonanych badań
 • Zatwierdzono dokument "Opracowanie wielowariantowych koncepcyjnych rozwiązań projektowych w Ciecierzynie";
 • Zatwierdzono Protokół zdawczo-odbiorczy częściowy nr 1 (w zakresie MDCP);
 • Przekazano Raport o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Przygotowywanie uzupełnień  w zakresie projektów budowlanych Tom VI Kanalizacja sanitarna,  Tom VII sieć Gazowa, Tom IV/1 KANALIZACJA DESZCZOWA, Tom IV/2  ZBIORNIKI RETENCYJNE, Tom VIII/3  Zasilanie
 • Przekazano Projekt Budowlano-Architektoniczny Tom I/1 "Projekt Zagospodarowania Terenu" 
 • Przekazano Projekt Budowlano-Architektoniczny Tom II/1,2 "Roboty drogowe"
 • Przekazano Projekt Budowlano-Architektoniczny Tom III/23 "Obiekt PP-23" 
 • Przekazano Projekt przebiegu linii rozgraniczających 
 • Przekazano Wykaz zjazdów istniejących i projektowanych;
 • Przekazano wycenę wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej w zakresie połączenia dróg gminnych DG103378L z DL3 i DG103361L;
 • Przygotowanie aktualizacji PSOR

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym – branża zieleń
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe

  

Prace projektowe - tydzień 31/2022 - SIERPIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Opracowywanie Projektów Technicznych dla obiektów inżynierskich
 • Przekazano odniesienia dla Tom IX Telekomunikacja
 • Przekazano odniesienia dla Tom IX/2 Budowa Kanału Technologicznego
 • Przygotowywanie uzupełnień do Geologiczno-Inżynierskiej, Dokumentacji Geotechnicznej oraz dodatku do projektu Robót Geologicznych na podstawie wykonanych badań
 • Uzupełniono załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego częściowego nr 1 (w zakresie MDCP)
 • Przekazano aktualizację Programu Prac Projektowych rev.4.5
 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich.
 • Przekazano skorygowany wniosek oraz ciąg pełnomocnictw w zakresie odstępstw „drogowych”
 • Wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni
 • Wprowadzanie zmian w projekcie zieleni, uwzględniających uwagi do projektu przebiegu linii rozgraniczającej
 • Analiza wyników badań geotechnicznych obiektów. Obliczenia konstrukcji i sprawdzanie posadowienia obiektów
 • Opracowywanie pozostałej części Projektów technicznych dla obiektów inżynierskich
 • Wprowadzanie uwag do Raportu o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Ustalono spotkania z firmą Fibee w sprawie sieci telekomunikacyjnej własności tego gestora ułożonej w ramach decyzji GDDKiA i będącej w kolizji  z projektowaną S19
 • Analiza PB w zakresie PZT, Proj. Linii Rozgraniczających i Branży drogowej; uwzględnienie w dokumentacji
 • Przygotowywanie uzupełnień w zakresie projektów budowlanych Tom VI Kanalizacja sanitarna, Tom V sieć wodociągowa, Tom VII sieć Gazowa, Tom IV/1 KANALIZACJA DESZCZOWA, Tom IV/2  ZBIORNIKI RETENCYJNE, Tom VIII/3  Zasilanie

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów.
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych oraz kontynuacja prac dot. Projektu Konstrukcji Nawierzchni.
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym – branża zieleń.
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg.
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe.

 

Prace projektowe - tydzień 30/2022 - LIPIEC 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Przekazano proponowane poprawki do porozumienia z PGE Dystrybucja S.A.
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Projekt architektoniczno-budowlany Tom III/29 "Obiekt MS/PZDsz29" 
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Projekt architektoniczno-budowlany Tom III/30 "Obiekt MS/PZDsz30"
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Projekt architektoniczno-budowlany Tom III/31 "Obiekt MS/PZDsz31"
 • Zatwierdzono Opinię Geotechniczną po Poleceniu Zmiany nr 1A + OPZ;
 • Opracowywanie Projektów technicznych dla obiektów inzynierskich;
 • Wprowadzanie uwag do Raportu o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Przeprowadzono wizję terenową w dniach 23-24.07. obejmującą weryfikację: stanu użytkowania gruntu, stanowisk roślin chronionych, uwodnienia siedlisk płazów. Przeprowadzono obserwację roślin późno kwitnących, obserwację dyspersji młodych osobników – głównie ornitofauny. Dokonano analizy przepływu na rowach i ciekach. Zweryfikowano mapy z dotychczas zaznaczonymi walorami.
 • Wizja w terenie celem uzupełnienia inwentaryzacji istniejącej roślinności dla włączenia drogi DL10 do dojazdu do obiektu WD10, wraz z pracami kameralnymi.
 • Przygotowanie uzupełnień do DG-I oraz Dokumentacji Geotechnicznej na podstawie wykonanych badań i zgłoszonych uwag.
 • Przygotowywanie aktualizacji analizy odwodnienia.

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni.
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń.
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg.
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe.

 

Prace projektowe - tydzień 29/2022 - LIPIEC 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Przekazano  Program Prac Projektowych rew. 4.4
 • Przekazano  do przeglądu i zatwierdzenia Projekt architektoniczno-budowlany Tom V "Sieć wodociągowa" wraz z pisemnym odniesieniem do uwag po Poleceniu Zmiany nr 1A + OPZ
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Projekt architektoniczno-budowlany Tom XII "Zieleń" wraz z pisemnym odniesieniem do uwag po Poleceniu Zmiany nr 1A + OPZ
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Opracowanie "Analiza kosztów 20-letniego utrzymania dla dwóch wariantów rozwiązań odprowadzenia wód opadowych" po Poleceniu Zmiany nr 1A + OPZ
 • Przekazano zatwierdzenia Projekt Geotechniczny
 • Przekazano Projekt Robót Geologicznych za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego
 • Przekazano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia
 • Przekazano do Marszałka Województwa Lubelskiego wniosku o zatwierdzenie Dodatku do Projektu Badań Geologicznych
 • Zatwierdzono złożony Program Zapewnienia Jakości
 • Zatwierdzono złożoną Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w rejonie rz. Ciemięga i parku w Ciecierzynie
 • Przygotowywanie aktualizacji analizy odwodnienia

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe 

 

Prace projektowe - tydzień 27/2022 - LIPIEC 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Przekazano odniesienie do uwago dotyczącących złożonego Sprawozdania z oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Dokumentację Geologiczno-Inżynierskiej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Zatwierdzono złożony Projekt architektoniczno-budowlany Tom VIII/1 "Przebudowa linii wysokich napięć" po Poleceniu Zmiany nr 1A
 • Przygotowywanie materiałów do uzgodnień z odpowiednimi Organami i Zarządcami dróg w zakresie objazdów tymczasowych (do KSZR i PDR)
 • Opracowanie wersji elektronicznej materiałów do opinii do Wniosku o ZRID wraz z uzgodnieniem parametrów dróg przez właściwych Zarządców

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe

 

 

Prace projektowe - tydzień 26/2022 - CZERWIEC 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego: 

 • Zatwierdzono złożony Projekt architektoniczno-budowlany Tom VII/4 "Oświetlenie"
 • Zatwierdzono złożony Projekt architektoniczno-budowlany Tom VII/2 "Przebudowa linii SN i nN"
 • Przekazano Opracowania wielowariantowych koncepcyjnych rozwiązań projektowych w Ciecierzynie
 • Przekazano  Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Projekt przebiegu linii rozgraniczającej przed zmianą
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Projekt architektoniczno-budowlany Tom I "Projekt Zagospodarowania Terenu"
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Projekt architektoniczno-budowlany Tom II "Roboty drogowe"
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz Materiały do przeprowadzenia Audytu BRD
 • Przygotowywanie materiałów do uzgodnień z odpowiednimi Organami i Zarządcami dróg w zakresie objazdów tymczasowych (do KSZR i PDR)
 • Opracowanie wersji elektronicznej materiałów do opinii do Wniosku o ZRID wraz z uzgodnienirm parametrów dróg przez właściwych Zarządców

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustó
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe

 

 

Prace projektowe - tydzień 25/2022 - CZERWIEC 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego uwzględniającą rozwiązania projektowe na terenie parku podworskiego w Ciecierzynie oraz w rejonie rzeki Ciemięgi
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Program Prac Projektowych
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu odniesienia do uwag dotyczących: Projekt architektoniczno-budowlany Tom II "Roboty drogowe", Projekt architektoniczno-budowlany Tom VII "Sieć gazowa",Projekt architektoniczno-budowlany Tom IX/2 "Budowa kanału technologicznego"
 • Przygotowywanie materiałów do uzgodnień z odpowiednimi Organami i Zarządcami dróg w zakresie objazdów tymczasowych (do KSZR i PDR).
 • Opracowanie wersji elektronicznej materaiałów do opinii do Wniosku o ZRID wraz z uzgodnienirm parametrów dróg przez właściwych Zarządców.

 

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni.
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń.
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg.
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe.

 

 

Prace projektowe - tydzień 24/2022 - CZERWIEC 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Przekazano Program Zapewnienia Jakości
 • Przekazano  do przeglądu i zatwierdzenia następujące projekty uwzględniające rozwiązania projektowe na terenie parku podworskiego w Ciecierzynie oraz w rejonie rzeki Ciemięgi:
 1. Projekt Stałej Organizacji Ruchu
 2. Materiały do przeprowadzenia Audytu BRD
 3. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
 4. Raport o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Przekazano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
 • Przekazano wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - Odstępstwa kolejowe
 • Przekazano rozwiązanie projektowe styku przy węźle Lubartów-Północ
 • Opracowanie Projektu Geotechnicznego - w szczególnosci w zakresie nośności podłoża drogowego i statecznosci skarp

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe

 

 

Prace projektowe - tydzień 23/2022 - CZERWIEC 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Przekazano Program Prac Projektowych rew. 4.2 wraz z odniesieniem do uwag dotyczących rew. 4.1
 • Przekazano wykaz zjazdów istniejących i projektowanych
 • Przekazano  do przeglądu i zatwierdzenia następujące projekty uwzględniające rozwiązania projektowe na terenie parku podworskiego w Ciecierzynie oraz w rejonie rzeki Ciemięgi:
 1. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom I "Projekt Zagospodarowania Terenu"
 2. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom II "Roboty drogowe"
 3. Projekt przebiegu linii rozgraniczającej (z granicami pasów drogowych)
 4. Pojekt Architektoniczno-Budowlany Tom IV/1 "Kanalizacja deszczowa"
 5. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom IV/2 "Zbiorniki retencyjne"
 6. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom V "Sieć wodociągowa"
 7. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VI "Kanalizacja sanitarna"
 8. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VII "Sieci gazowe"
 9. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VIII/1 "Przebudowa linii wysokich napięć"
 10. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VIII/2 "Przebudowa linii sN i nN"
 11. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VIII/3 "Zasilanie
 12. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom VIII/4 "Oświetlenie"
 13. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom IX/1 "Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych"
 14. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom IX/2 "Budowa kanału technologicznego"
 15. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom X "Urządzenia wodne"
 16. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom XI "Infrastruktura kolejowa"
 17. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom XII "Zieleń"
 18. Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom XIII "Rozbiórki"
 • Przekazano sprawozdanie z oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Pzekazano "Raport ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko" 
 • Przekazano "Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia"
 • Przekazano wypis z ewidencji gruntów i budynków

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe

 

 

Prace projektowe - tydzień 22/2022 - CZERWIEC 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Nanoszono końcowe punktowe zmiany opracowań: Projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany - Tom II Drogi, Projekt Linii Rozgraniczającej oraz Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Przekazano Dodatek do Projektu Robót Geologicznych uwzględniający rozwiązania projektowe dotyczące polecenia zmiany nr 1A i roboty dodatkowe.
 • Przygotowanie Raportu OŚ do Wniosku o Decyzję o Środowiskowych uwarunkowaniach w zwiazku z wydaniem przez RDOŚ postanowienia.
 • Przekazano  pismo w sprawie monitoringu zawieranych porozumień przez Wykonawcę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
 • Przekazano  odniesienie do uwag do Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom IX/2 Budowa Kanału Technologicznego.
 • Tom VII Sieci gazowe uzgodnione z gestorem sieci PSG.

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów.
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni.
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń.
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie dróg.
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe.

 

Prace projektowe - tydzień 21/2022 - MAJ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Obliczenia konstrukcji i sprawdzanie posadowienia obiektów
 • Wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż
 • Nanoszono końcowe punktowe zmiany do opracowań: Projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany - Tom II Drogi, Projekt Linii Rozgraniczającej oraz Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Otrzymano pismo w sprawie połączenia dróg DG1003378L i DG103361L

 Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace nad Projektem konstrukcji nawierzchni
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń
 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

 

Prace projektowe - tydzień 20/2022 - MAJ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż. Precyzowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia zieleni położonej w sąsiedztwie robót rosnących na terenach zabytkowych
 • Analiza wynikow badań geotechnicznych obiektów. Obliczenia konstrukcji i sprawdzanie posadowienia obiektów
 • Końcowe prace w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Przekazano uzupełniającą Dokumentację Geologiczno-Inżynierską celem przeglądu i zatwierdzenia
 • Otrzymano uwagi do Dokumentacji Geologiczno -Inżynierskiej
 • Otrzymano uwagi do Opinii Geotechnicznej
 • Przekazano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych uwzględniającą rozwiązania projektowe na terenie parku podworskiego w Ciecierzynie oraz w rejonie rzeki Ciemięgi
 • Przekazano aktualizację Projektu Budowlanego Tom III/31 - Obiekt MD/PZDsz-31
 • Nanoszono końcowe punktowe zmiany do opracowań: Projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany -Tom II Drogi, Projektu Linii Rozgraniczającej oraz Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem

 Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.
 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych
 • Prace nad Projektem konstrukcji nawierzchni
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń

 

Prace projektowe - tydzień 19/2022 - MAJ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Kontynuacja przygotowywania uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej (DGI) oraz Projektu Geotechnicznego i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego łącznie z zakresem objętym Poleceniem Zmiany w rejonie Ciecierzyna
 • Wprowadzanie koniecznych zmian do rozwiązania Kontraktowego w związku z otrzymaniem Polecenia Zmiany w rejonie Parku Podworskiego w Ciecierzynie oraz do zakresu prac dodatkowych
 • Przekazanie aktualizacji Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) po uwzględnieniu polecenia zmiany
 • Końcowe prace w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Aktualizacja ilości zieleni istniejącej do adaptacji i usunięcia oraz zieleni projektowanej w zakresie objętym KIP po uwzględnieniu polecenia zmiany
 • Nanoszono punktowe zmiany na podstawie uwag do opracowań: Projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany -Tom II Drogi, Projektu Linii Rozgraniczającej oraz Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Uwzględnienie zmian dokumentacji wynikłych z uzgodnień z gestorem sieci WN
 • Procedowanie przez Wody Polskie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym; przygotowywanie i wysłanie odniesienia i uzupełnienia do operatu wodnoprawnego - czasowe zawieszenie postępowania na wniosek Wykonawcy związku z Poleceniem Zmiany
 • Otrzymano Postanowienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko

 Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg,
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.
 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów,
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych,
 • Prace nad Projektem konstrukcji nawierzchni,
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń.

 

 

Prace projektowe - tydzień 18/2022 - MAJ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Kontynuacja przygotowywania uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej (DGI) oraz Projektu Geotechnicznego i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego
 • Złożono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o zawieszeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Otrzymano Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
 • Procedowanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji,
 • Końcowe prace w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Nanoszono punktowe zmiany na podstawie uwag zgłoszonych przez Inżyniera Kontraktu do opracowań: PZT, PAB-Tom II Drogi i Projektu Linii Rozgraniczającej

 Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych
 • Prace nad Projektem konstrukcji nawierzchni
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń.

 

Prace projektowe - tydzień 17/2022 - KWIECIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Kontynuacja przygotowywania uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej (DGI) oraz Projektu Geotechnicznego i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego
 • Procedowanie przez Wody Polskie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
 • Procedowanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Końcowe prace w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Obiekty inżynierskie
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację Opinia Geotechniczna
 • Przekazano do uzgodnienia rozwiązanie projektowe na styku
 • Przekazano propozycję zmianego rozwiązania projektowego w rejonie stacji kolejowej Bystrzyca  (PP-23)

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Opacowanie Projektów Wykonawczych w zakresie odwodnienia dróg
 • Prace projektowe w zakresie elementów projektu wykonawczego - projekty branżowe
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu wykonawczego dla obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych
 • Prace nad Projektem konstrukcji nawierzchni
 • Prace z zakresu elementów projektu wykonawczego na planie sytuacyjnym oraz opracowywanie szczegółów – branża zieleń.

 

Prace projektowe - tydzień 16/2022 - KWIECIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Kontynuacja przygotowywania uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej (DGI) oraz Projektu Geotechnicznego i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego
 • Procedowanie przez Wody Polskie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
 • Procedowanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Końcowe prace w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Wprowadzanie koniecznych zmian do rozwiązania Kontraktowego w związku z otrzymaniem Polecenia Zmiany w rejonie Parku Podworskiego w Ciecierzynie oraz do zakresu prac dodatkowych
 • Nanoszono punktową zmianę na podstawie uwagi zgłoszonej przez Inżyniera Kontraktu do opracowania - opinia geotechniczna
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Sieci gazowe,
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Infrastruktura kolejowa,
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Budowa kanału technologicznego,
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy: PSOR oraz Materiały do przeprowadzenia Audytu BRD,

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Końcowe prace w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości

 

Prace projektowe - tydzień 15/2022 - KWIECIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Kontynuacja przygotowywania uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej (DGI) oraz Projektu Geotechnicznego i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego
 • Procedowanie przez Wody Polskie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
 • Procedowanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Końcowe prace w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Nanoszono punktowe zmiany na podstawie uwag zgłoszonych przez Inżyniera Kontraktu do opracowań: PSOR i materiały do Audytu BRD, PB Sieć gazowa, PB Budowa kanału technologicznego, PB Branża kolejowa, opinii geotechnicznych
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia linie rozgraniczające (LR), PZT i PB Robót drogowych
 • Przekazano  celem przeglądu i zatwierdzenia założenia do PB - rozwiązanie zamienne w rejonie Parku Podworskiego w m. Ciecierzyn

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie: projekty branżowe, przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, obiektów inżynierskich w tym przepustów, szczegółów konstrukcyjnych - drogowych, odwodnienia dróg, oraz konstrukcji nawierzchni.

 

Prace projektowe - tydzień 14/2022 - KWIECIEŃ 2022

Prace projektowe w ramach projektu budowlanego:

 • Kontynuacja przygotowywania uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej (DGI) oraz Projektu Geotechnicznego i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego
 • Procedowanie przez Wody Polskie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym po uzupełnienicha do operatu wodnoprawnego
 • Procedowanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Końcowe prace w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Nanoszono punktowe zmiany na podstawie uwag zgłoszonych przez Inżyniera Kontraktu do opracowań: PZT i PB Robót drogowych, linii rozgraniczającej (LR), PSOR i materiały do Audytu BRD, PB Sieć gazowa, PB Budowa kanału technologicznego, PB Branża kolejowa
    

Prace projektowe w ramach projektu wykonawczego:

 • Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie: projekty branżowe, przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, obiektów inżynierskich w tym przepustów, szczegółów konstrukcyjnych - drogowych, odwodnienia dróg, oraz konstrukcji nawierzchni.

 

Prace projektowe - tydzień 13/2022 - MARZEC 2022 

 • Nanoszono końcowe uwagi Inżyniera Kontraktu do projektu budowlanego
 • Kontynuacja przygotowywania uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej (DGI) oraz Projektu Geotechnicznego i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego
 • Procedowanie przez Wody Polskie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym po uzupełnienicha do operatu wodnoprawnego
 • Procedowanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Końcowe prace w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Przygotowywanie aktualizacji do PZT i PB Robót drogowych
 • Przygotowywanie aktualizacji do linii rozgraniczającej (LR)
 • Przygotowywanie aktualizacji do PSOR i materiałów do Audytu BRD
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Sieć gazowa
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Budowa kanału technologicznego

Prace projektowe - tydzień 12/2022 - MARZEC 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie zakończenia projektu budowlanego
 • Kontynuacja przygotowywania uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej (DGI) oraz Projektu Geotechnicznego i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego
 • Procedowanie przez Wody Polskie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym po uzupełnienicha do operatu wodnoprawnego
 • Procedowanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Kontynuacja prac w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Przygotowywanie aktualizacji do PZT i PB Robót drogowych
 • Przygotowywanie aktualizacji do linii rozgraniczającej (LR)
 • Przygotowywanie aktualizacji do PSOR i materiałów do Audytu BRD
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Sieci Wodociągowej

 

Prace projektowe - tydzień 11/2022 - MARZEC 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie zakończenia projektu budowlanego
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Kontynuacja przygotowywania uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej (DGI) oraz Projektu Geotechnicznego i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego
 • Procedowanie przez Wody Polskie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym po uzupełnienicha do operatu wodnoprawnego
 • Procedowanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie decyzji środowiskowej wraz z uzupełnieniem wniosku o DUŚ w związku z uwagami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Kontynuacja prac w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Przygotowywanie aktualizacji do PZT i PB Robót drogowych
 • Przygotowywanie aktualizacji do linii rozgraniczającej (LR)
 • Przygotowywanie aktualizacji do PSOR i materiałów do Audytu BRD
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Sieci Wodociągowej
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Sieć Gazową
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Budowa Kanału Technologicznego
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR)

 

Prace projektowe - tydzień 10/2022 - MARZEC 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie zakończenia projektu budowlanego
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Kontynuacja przygotowywania uzupełniającej dokumentacji DGI
 • Geodezyjne prace kameralne
 • Procedowanie przez Wody Polskie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym po uzupełnienicha do operatu wodnoprawnego
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie przekazała Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Kontynuacja prac w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB budowa kantału technologicznnego
 • Przygotowywanie aktualizacji do KSZR
 • Przygotowywanie aktualizacji do PSOR i materiałów do Audytu BRD
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Obiekty inżynieskie

 

Prace projektowe - tydzień 9/2022 - MARZEC 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Kontynuacja przygotowywania dokumentacji DGI
 • Geodezyjne prace kameralne
 • Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych - drogowych
 • Przekazanie do weryfikacji materiałów w związku z wezwaniem RDOŚ
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Kontynuacja prac w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB budowa kantału technologicznnego
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do KSZR
 • Przygotowywanie aktualizacji do PSOR i materiałów do Audytu BRD
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Branża kolejowa

 

Prace projektowe - tydzień 8/2022 - LUTY 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Kontynuacja przygotowywania dokumentacji DGI
 • Geodezyjne prace kameralne
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Kontynuacja prac w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB budowa kantału technologicznnego
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB branża kolejowa
 • Przygotowywanie aktualizacji do KSZR
 • Przygotowywanie aktualizacji do PSOR i materiałów do Audytu BRD
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Sieć wodociągowa
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację do PZT i Robót drogowych

 

Prace projektowe - tydzień 7/2022 - LUTY 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Kontynuacja przygotowywania dokumentacji DGI
 • Geodezyjne prace kameralne
 • Otrzymanie wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie DŚU. Przygotowywanie uzupełnienia zgodnie z wezwaniem
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Kontynuacja prac w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB sieci wodociągowej
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB kantał technologiczny
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do KSZR
 • Przygotowywanie aktualizacji do PZT i Robót drogowych
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację linii rozgraniczającej
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Obiekty inżynierskie
 • Przekazano celem uzgodnienia wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - treść wniosku
 • Przekazano kosztorys na prace projektowe dotyczące ulepszeń sieci PGE

  

Prace projektowe - tydzień 6/2022 - LUTY 2022  

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Kontynuacja przygotowywania DGI o Dokumentacji Geotechnicznej na podstawie wykonanych badań
 • Geodezyjne prace kameralne
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Kontynuacja prac w zakresie potwierdzenia prowadzonej działalności gospodarczej i uzgodnienia zjazdów do nieruchomości; obsługa tej procedury  składanie wyjaśnień w przypadku kontaktu Właścicieli nieruchomości
 • Złożenie do Wód Polskich uzupełnienia do operatu wodnoprawnego
 • Przygotowywanie aktualizacji do linii rozgraniczającej
 • Przygotowywanie aktualizacji do KSZR
 • Przygotowywanie aktualizacji do PZT i Robót drogowych
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Zasilanie
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Branży teletechnicznej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych oraz kanału technologicznego
 • Dnia 08.02.2022 r. odbyło się spotkanie z Przedstawicielami PGE, GDDKiA, IK, Wykonawcy, Projektanta dotyczące ulepszeń sieci PGE

 

Prace projektowe - tydzień 5/2022 - LUTY 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej do RDOŚ w Lublinie
 • Wprowadzanie uwag Wód Polskich do operatu wodnoprawnego
 • Geodezyjne prace kameralne
 • Przygotowywanie opinii Projektanta do wniosków właścicieli nieruchomości skierowanych do Inwestora i Inżyniera
 • Przygotowywanie aktualizacji do linii rozgraniczającej
 • Przygotowywanie aktualizacji do KSZR
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Branży teletechnicznej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych oraz kanału technologicznego
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Zasilanie
 • Przygotowywanie aktualizacji do PZT i Robót drogowych
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację Dokumentów Wykonawcy - Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) oraz materiały do Audytu BRD
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację Dokumentów Wykonawcy - Opinia Geotechniczna
 • Przeprowadzono spotkanie z PKP w zakresie uzgodnień projektowych dla obiektów T12, PZGd16,WD18 i WS24

 

 Prace projektowe - tydzień 4/2022 - STYCZEŃ 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Przygotowanie opinii do uzgodnien PKP dla obiektów nad linią kolejową nr 30
 • Prowadzono prace polowe związane z opracowywaniem dokumentacji podziałów nieruchomości
 • Wyznaczano i okazywano w terenie granice działek i okazywano je na gruncie, prace kameralne
 • Przygotowywanie opinii Projektanta do wniosków właścicieli nieruchomości skierowanych do Inwestora i Inżyniera
 • Przygotowywanie aktualizacji do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) oraz Audytu BRD
 • Przygotowywanie aktualizacji do linii rozgraniczającej
 • Przygotowywanie aktualizacji do KSZR
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Branży teletechnicznej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych oraz kanału technologicznego
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Zasilanie
 • Przygotowywanie aktualizacji do PZT i Robót drogowych
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Infrastruktura kolejowa
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Kanalizacja Deszczowa
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Obiekty Inżynierskie

 

 Prace projektowe - tydzień 3/2022 - STYCZEŃ 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Prowadzono prace polowe związane z opracowywaniem dokumentacji podziałów nieruchomości
 • Wyznaczano i okazywano w terenie granice działek i okazywano je na gruncie, prace kameralne
 • Przygotowywanie opinii Projektanta do wniosków właścicieli nieruchomości skierowanych do Inwestora i Inżyniera
 • Przygotowywanie aktualizacji do materiałów do uzyskania odstępstw od warunków technicznych
 • Przygotowywanie aktualizacji do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) oraz Audytu BRD
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Kanalizacji Deszczowej
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Zasilanie, SN i nN.
 • Przygotowywanie aktualizacji do KSZR
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Branży teletechnicznej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych oraz kanału technologicznego
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Branży kolejowej
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB drogowego i PZT
 • Przygotowywaniem aktualizacji do linii rozgraniczającej
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Sieć Wodociągowa
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację - Operat wodnoprawny
 • Przekazano celem przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Oświetlenie

 

 Prace projektowe - tydzień 2/2022 - STYCZEŃ 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów.
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID.
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG).
 • Prowadzono prace polowe związane z opracowywaniem dokumentacji podziałów nieruchomości.
 • Wyznaczano i okazywano w terenie granice działek i okazywano je na gruncie, prace kameralne.
 • Przygotowywanie opinii Projektanta do wniosków właścicieli nieruchomości skierowanych do Inwestora i Inżyniera.
 • Przygotowywanie aktualizacji do materiałów do uzyskania odstępstw od warunków technicznych.
 • Przygotowywanie aktualizacji do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) oraz Audytu BRD.
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Kanalizacji Deszczowej, PB Zbiorników Retencyjnych, PB Sieci wodociągowej, PB Sieci gazowej.
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Zasilanie, Oświetlenie.
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Branży teletechnicznej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych oraz kanału technologicznego.
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Branży kolejowej.
 • Przekazanie odniesienia do uwag Inżyniera Kontraktu PB Zbiorniki Retencyjne.
 • Wprowadzanie uwag Wód Polskich do operatu wodnoprawnego.

 

Prace projektowe - tydzień 1/2022 - STYCZEŃ 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB sieci wodociągowej
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Prowadzono prace polowe związane z opracowywaniem dokumentacji podziałów nieruchomości
 • Wyznaczano i okazywano w terenie granice działek i okazywano je na gruncie, prace kameralne
 • Przygotowywanie opinii Projektanta do wniosków właścicieli nieruchomości skierowanych do Inwestora i Inżyniera
 • Wprowadzanie uwag Wód Polskich do operatu wodnoprawnego

 

Prace projektowe - tydzień 52/2021 - GRUDZIEŃ 2021/STYCZEŃ 2022

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Prowadzono prace polowe związane z opracowywaniem dokumentacji podziałów nieruchomości
 • Wyznaczano i okazywano w terenie granice działek i okazywano je na gruncie, prace kameralne
 • Przygotowywanie opinii Projektanta do wniosków właścicieli nieruchomości skierowanych do Inwestora i Inżyniera
 • Wprowadzanie uwag Wód Polskich do operatu wodnoprawnego
 • Wysłanie projektu budowlanego przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych do gestorów sieci celem uzgodnienia
 • Wysłanie projektu przebudowy linii WN110kV oraz projektu przebudowy SN i nN  do PGE do uzgodnienia
 • Wysłanie projektów budowlanych branży sanitarnej do gestorów sieci celem uzgodnienia

 

Prace projektowe - tydzień 51/2021 - GRUDZIEŃ 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do operatu wodnoprawnego
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Tomu I "Projekt Zagospodarowania Terenu", Tomu II " Roboty drogowe, Projektu Stałej Organizacji Ruchu, materiałów do Audytu BRD
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia Projektu przebiegu linii rozgraniczającej
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Obiekty Inżynierskie (WD-1, WD-5-6, WD-7, WS-8, WD-9, PZDs-11, T-12, WD-13, WS-14, PZGd-15, PZGd-16, PZGd-17, WS-21, T-22, PP-23, KD-27, MS/PZDsz-29, MD/PZDsz-30, MD/PZDsz-31, KD-32, kontrukcje przepustów)
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB przebudowa linii WN, SN i nN
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, budowa KT
 • Przekazano PB przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych do gestorów sieci celem uzgodnienia
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP)
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Prowadzono prace polowe związane z opracowywaniem dokumentacji podziałów nieruchomości
 • Wyznaczano i okazywano w terenie granice działek i okazywano je na gruncie

 

Prace projektowe - tydzień 50/2021 - GRUDZIEŃ 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg oraz obiektów inżynierskich w tym przepustów
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Analiza ulepszeń sieci PGE wraz z przygotoywaniem aktualizacji PB rzebudowa linii SN i nN
 • Przygotowywanie aktualizacji do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Tomu I "Projekt Zagospodarowania Terenu", Tomu II " Roboty drogowe, Projektu Stałej Organizacji Ruchu, materiałów do Audytu BRD
 • Przygotowywanie zmian i uzupełnień do Projektu przebiegu linii rozgraniczającej
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Przebudowa linii SN i nN, oraz Przebudowa linii WN 110kV
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, budowa KT
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Tom XII  Zieleń
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia PB Tom XI Infrastruktura kolejowa
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Tom VIII/3 Zasilanie
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację PB Tom V sieć wodociągowej
 • Przekazano odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Przekazano do przeglądu i zatwierdzenia aktualizację Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Prowadzono prace polowe związane z opracowywaniem dokumentacji podziałów nieruchomości
 • Wyznaczano i okazywano w terenie granice działek i okazywano je na gruncie

 

Prace projektowe - tydzień 49/2021 - GRUDZIEŃ 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż
 • Wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż – prace kameralne
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Analiza ulepszeń sieci PGE
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Tomu I "Projekt Zagospodarowania Terenu", Tomu II " Roboty drogowe, Projektu Stałej Organizacji Ruchu, materiałów do Audytu BRD
 • Przygotowanie Opinii projektanta nt. zgodności konstrukcji ABM i zastosowanych konstrukcji gruntu zbrojonego z Warunkami Kontraktu
 • Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości częściowo objętych zakresem inwestycji
 • Przygotowanie zmian i uzupełnień do Projektu przebiegu linii rozgraniczającej
 • Przygotowywaniem aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Zasilanie, Przebudowa linii, SN, i nN, oraz Przebudowa linii WN 110kV
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, budowa KT
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB sieci wodociągowej, zbiorników retencyjnych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
 • Przygotowywanie aktualizacji PB Oświetlenie
 • Przygotowywanie aktualizacji PB kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej
 • Przygotowywanie aktualizacji PB Obiekty inżynierskie (WS-24, Konstrukcję oporowe)
 • Przygotowywanie aktualizacji operatu wodnoprawnego
 • Przygotowywanie aktualizacji Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko (Raport POOŚ)
 • Przygotowanie materiałów do opinii do wniosku o odstępstwa od warunków techniczno budowlanych
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG) oraz Projektu Robót Geologicznych (PRG)
 • Prowadzono prace polowe związane z opracowywaniem dokumentacji podziałów nieruchomości
 • Wyznaczano i okazywano w terenie granice działek i okazywano je na gruncie

 

Prace projektowe - tydzień 48/2021 - GRUDZIEŃ 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż
 • Wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż – prace kameralne
 • Przygotowywanie pism i materiałów do opinii do Wniosku o ZRID
 • Analiza ulepszeń sieci PGE (omówienie zakresu z PGE)
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Tomu I "Projekt Zagospodarowania Terenu", Tomu II " Roboty drogowe, Projektu Stałej Organizacji Ruchu, materiałów do Audytu BRD
 • Przygotowanie zmian i uzupełnień do Projektu przebiegu linii rozgraniczającej
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do operatu wodnoprawnego
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB przebudowa linii SN i nN, zasilanie, Przebudowa linii, SN, i nN, oraz Przebudowa linii WN 110kV
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, budowa KT
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Sieci gazowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
 • Przygotowywanie aktualizacji do Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko (Raport POOŚ)
 • Przygotowanie materiałów do opinii do wniosku o odstępstwa od warunków techniczno budowlanych
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG)
 • Prowadzenie prac polowych związanych z opracowywaniem dokumentacji podziałów nieruchomości
 • Wyznaczano i okazywano w terenie granice działek i okazywano je na gruncie

 

Prace projektowe - tydzień 47/2021 - LISTOPAD 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż
 • Wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż – prace kameralne. Opracowywanie planów sytuacyjnych
 • Analiza warunków PKP PLK dotyczaca obiektów nad LK nr 30
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Tomu I "Projekt Zagospodarowania Terenu", Tomu II " Roboty drogowe
 • Przygotowanie zmian i uzupełnień do Projektu przebiegu linii rozgraniczającej
 • Przygotowywanie aktualizacji do projektu stałej organizacji ruchu i materiałów do Audytu BRD
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do operatu wodnoprawnego
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB przebudowa linii SN i nN, zasilanie oraz przebudowy linii WN 110kV
 • Pprzygotowywanie aktualizacji do PB sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
 • Przygotowywanie aktualizacji do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Przygotowywanie aktualizacji do Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko
 • Przygotowanie materiałów do opinii do wniosku o odstępstwa od warunków techniczno budowlanych
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG)

 

Prace projektowe - tydzień 46/2021 - LISTOPAD 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż.
 • Kontynuacja projektu budowlanego w zakresie odwodnienia drogi i kanalizacji deszczowej
 • Wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż – prace kameralne. Opracowywanie planów sytuacyjnych
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Tomu I "Projekt Zagospodarowania Terenu", Tomu II " Roboty drogowe: oraz Projektu przebiegu linii rozgraniczającej
 • Przygotowywaniem aktualizacji do projektu stałej organizacji ruchu i materiałów do Audytu BRD
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB kanalizacja sanitarna oraz sieci gazowej
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Przebudowy linii WN 110 kV
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB branży zieleni
 • Przygotowywanie aktualizacji do opracowanie IDBiOZ
 • Przygotowanie materiałów do opinii do wniosku o odstępstwa od warunków techniczno budowlanych
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG)

 

Prace projektowe - tydzień 45/2021 - LISTOPAD 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż
 • Kontynuacja projektu budowlanego w zakresie odwodnienia drogi i kanalizacji deszczowej
 • Wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż – prace kameralne. Opracowywanie planów sytuacyjnych
 • Przygotowywanie aktualizacji do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
 • Przygotowywanie aktualizacji do projektu Koncepcji Systemu Zarządania Ruchu
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Tomu I "Projekt Zagospodarowania Terenu", Tomu II " Roboty drogowe: oraz Projektu przebiegu linii rozgraniczającej
 • Przygotowywanie aktualizacji do PB Obiekty inżynierskie
 • Przygotowywanie aktualizacji do projektu stałej organizacji ruchu i materiałów do Audytu BRD
 • Przygotowanie materiałów do opinii do wniosku o odstępstwa od warunków techniczno budowlanych
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG)

Prace projektowe - tydzień 44/2021 - LISTOPAD 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż
 • Kontynuacja projektu budowlanego w zakresie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych
 • Wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż – prace kameralne. Opracowywanie planów sytuacyjnych
 • Przygotowywanie aktualizacji PB branży teletechnicznej
 • Przygotowywanie aktualizacji Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) oraz Materiałów do Audytu BRD
 • Przygotowywanie aktualizacji PB dla obiektów WD2, WD3, WD4, WD5, WD6, WD7, WS8, WD9, WD10, PZDs-11, WD13, WS14, WD18, WD19, WD20, WS25, WD26, KD27, WD32
 • Prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR)
 • Przygotowanie materiałów do opinii do wniosku o odstępstwa od warunków techniczno budowlanych
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG)

 

Prace projektowe - tydzień 43/2021 - PAŹDZIERNIK 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż
 • Kontynuacja projektu budowlanego w zakresie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych
 • Wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż – prace kameralne
 • Przygotowanie materiałów do opinii do wniosku o odstępstwa od warunków techniczno budowlanych
 • Przygotowanie rozwiązania PB  dla obiektów WD 2, WD 3, WD 4, WD 5, WD 6
 • Prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR)
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG)

 

Prace projektowe - tydzień 42/2021 - PAŹDZIERNIK 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż
 • Kontynuacja projektu budowlanego w zakresie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych
 • Prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko
 • Prowadzenie badań polowych z zakresu Programu Badań Geotechnicznych (PBG)

 

Prace projektowe - tydzień 41/2021 - PAŹDZIERNIK 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż
 • Kontynuacja projektu budowlanego w zakresie odwodnienia drogi
 • Prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko

 

Prace projektowe - tydzień 40/2021 - PAŹDZIERNIK 2021

 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż
 • Kontynuacja inwentaryzacji istniejącej zieleni w czasowych wyjściach w teren - prace terenowe i kameralne, wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż – prace kameralne
 • Kontynuacja projektu budowlanego w zakresie odwodnienia drogi
 • Kontynuacja prac nad opracowaniem operatu wodnoprawnego
 • Kontynuacja prac nad przygotowaniem i skompletowaniem materiałów do uzyskania odstępstwa

 

Prace projektowe - tydzień 39/2021 - WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021

 • Kontynuacja analizy kosztów 20-letniego utrzymania systemów odwodnienia drogi
 • Kontynuacja prac w zakresie przygotowania projektu budowlanego dla dróg, obiektów inżynierskich, przepustów oraz pozostałych branż.
 • Kontynuacja inwentaryzacji istniejącej zieleni w czasowych wyjściach w teren - prace terenowe i kameralne, wprowadzanie bieżących zmian w gospodarce istniejącą zielenią oraz w projekcie zieleni wynikających ze zmian w projektach innych branż – prace kameralne
 • Prace nad operatem wodno-prawnym dla mostów
 • Prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) wraz z aktualizacjią dokumentacji
 • Kontynuacja przygotowywania elementów dokumentacji Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR)

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
www.gov.pl/web/gddkia-lublin

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S.
Parc de l’lle 15-27 rue du Port,
92022 Nanterre, Francja
SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
www.safege.pl

/ Wykonawca

Mota-Engil Central Europe S.A. Ul. Opolska 110,
31-323 Kraków
mota-engil-ce.eu/